Polityka prywatności

Last Updated: 2nd June 2022

Zależy nam na ochronie Państwa prywatności. Nasza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy i chronimy informacje o Tobie lub powiązane z Tobą („dane osobowe”) oraz Twoje wybory dotyczące gromadzenia i wykorzystywania Twoich informacji.

Podstawowe prawa i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych zawiera rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” art. 13).

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.cryosc.com jest: CRYO SCIENCE sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, przy
ul. Logistycznej 4, 55 – 040 Kobierzyce, KRS 000057878783 (zwana dalej: CRYO SCIENCE).

Podczas korzystania z naszej strony internetowej możemy poprosić Państwa o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu; region i kraj.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić realizację niektórych usług świadczonych przez serwis (np. obsługa zapytań przesłanych z formularza kontaktowego).

Poniżej znajdą Państwo opisane przez nas cele, dla których wykorzystujemy Państwa dane osobowe, jak również podstawę prawną, w oparciu o którą wykorzystujemy dotyczące Państwa informacje.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO między innymi w celu:
– przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną,
– wykonywania telefonicznych połączeń,
– realizacji zawarcia umowy,
– wykonania umowy,

Cele przetwarzania danych osobowych:
• przesyłanie Państwu informacji handlowych, marketingowych, zbadania opinii o poziomie zadowolenia – 6 ust. 1 lit. a RODO,
• przekazywanie Państwu informacji na temat zamówienia usługi lub produktu / realizacja zawartej umowy – podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
• kontaktowanie się z Państwem w sprawie oceny produktu lub usługi lub w celu uzyskania informacji zwrotnych po wykonaniu zamówienia lub świadczeniu usługi – podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
• informowanie Państwa o zmianach usług i komunikacja w innych celach – podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
• wysyłanie Państwu informacji na temat produktów i usług – podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z motywem 47 RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
• przegląd Państwa aktywności na naszej stronie w celu dostosowania serwisu do Państwa potrzeb – podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
• pomoc w ocenie, opracowaniu i poprawie oferowanych produktów i usług – podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
• przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuczciwymi transakcjami oraz zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw – podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadnione interesy,

W oparciu o obowiązujące przepisy prawa uprawnieni jesteśmy do przechowywania Państwa danych osobowych nie dłużej, niż jest to konieczne do zrealizowania celów, dla których je wykorzystujemy.

Rozwijając powyższe wskazujemy, że:
• zakresie danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do chwili jej odwołania;
• w zakresie danych, które Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przez okres niezbędny wynikający z przepisów prawa;
• jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach sądowych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń;
• dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie;
• dane osobowe przetwarzane w prawnie uzasadnionych celach administratora będą przetwarzane do momentu istnienia takich celów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przysługują Państwu następujące uprawnienia:
• Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, a nadto
do sprostowania swoich danych,
• prawo do usunięcia danych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

System informatyczny oraz zbierane i przetwarzane przez nas dane są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i spełniają wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.

Współpracujemy z ekspertami IT, którzy zapewniają stałe bezpieczeństwo danych osobowych oraz dostosowanie systemu informatycznego do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.

W celu zapewnienia niezawodności i najwyższej jakości usług korzystamy z zewnętrznych rozwiązań informatycznych (hosting), oferowanych przez najlepszych dostawców w Polsce, zapewniających przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących ochrony danych osobowych.

Podmioty, z którymi współpracujemy w celu realizacji usług świadczonych przez naszą firmę, np. obsługa płatności, logistyka i transport, wysyłka newslettera, obsługa korespondencji, obsługa promocji i konkursów itp. mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych tylko w niezbędnym zakresie w tym celu.

Dostęp do Twoich danych osobowych jest możliwy wyłącznie na zasadach i w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku naruszenia prawa przez użytkownika lub gdy będą wymagać tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane uprawnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala nam bezpośrednio zidentyfikować użytkownika.

W celu korzystania z usług świadczonych na stronie serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
Dbamy o prywatność użytkowników serwisu, dlatego każdy użytkownik naszej aplikacji lub serwisu zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:
a. która ma charakter bezprawny,
b. które powodują zakłócenia lub przeciążenia systemów teleinformatycznych, z których korzysta CRYO SCIENCE lub inne podmioty bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w świadczenie usług,
c. naruszający interesy osób trzecich, powszechnie przyjęte normy społeczne lub niezgodny

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości lub gróźb spowodowanych przez osoby, które nie przestrzegają prawa i przepisów obowiązujących w naszej służbie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą i sądami, aby pomóc w wykryciu osób popełniających przestępstwa dzieje.

W celu zadawania pytań, zgłaszania uwag do niniejszej Polityki Prywatności lub realizacji swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości na adres office@cryosc.com lub pisemnie na adres: CRYO SCIENCE SP. Z OO z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Logistyczna 4, 55-040 Kobierzyce.
Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, poinformuj nas o tym. Możesz również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności będą komunikowane użytkownikom poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu.